Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου είναι ένας ηλεκτρονικός φάκελος που καταγράφει όλα τα στοιχεία ενός ακινήτου και τις μεταβολές από την κατασκευή του έως το τέλος της ζωής του.

Τί είναι Ταυτότητα Κτιρίου-Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και ποιος ο σκοπός τους.

Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή (ηλεκτρονικός φάκελος) που έχει σαν σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας και των αδειών τους με σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταβολών τους κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Υπεύθυνοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας είναι οι ιδιώτες Μηχανικοί.

Τί περιλαμβάνει αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος.

1)Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία

2)Τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια

3)Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας

4)Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον έχει εκδοθεί)

5)Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων

6)Τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν την διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περιπτώσεων 1,2 και 5

7)Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή την μελέτη στατικής επάρκειας.

8)Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται τότε θα πρέπει να περαστεί στον φάκελο η βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Ύστερα από την συμπλήρωση των στοιχείων εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο Μηχανικό το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Και στις δυο περιπτώσεις το Πιστοποιητικό φέρει μοναδικό αριθμό και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Ποια κτίρια-διηρημένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες πρέπει να προχωρήσουν στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα.

Όλα τα κτίρια ή οι διηρημένες ιδιοκτησίες που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με βάση οικοδομική άδεια καθώς και κτίρια ή διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία επιτρέπεται η διενέργεια εμπράγματων δικαιοπραξιών.

Πότε πρέπει να γίνει η Ταυτότητα Κτιρίου ή Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Όταν δεν έχουμε να κάνουμε με κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια Εκπαίδευσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια συνάθροισης κοινού, Τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. κτλ (που πρέπει για αυτά να συμπληρωθεί η ταυτότητα κτιρίου εντός 5ετίας από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου), η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβληθεί κατά την μεταβίβαση του κτιρίου ή της αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας και η σχετική δήλωση θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσαρτάται στο συμβόλαιο μεταβίβασης και κυριότητας.

Παρατηρήσεις

1)Όταν στο κτίριο ή στην διηρημένη αυτοτελή ιδιοκτησία γίνει κάποια εργασία η οποία απαιτεί έκδοση οικοδομικής αδείας ή εργασιών μικράς κλίμακας που μεταβάλουν πολεοδομικά και κτιριοδομικά μεγέθη τότε η ταυτότητα κτιρίου-αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας θα πρέπει να ενημερωθεί.

2)Εάν έχουν εκδοθεί ταυτότητες αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών αυτές ενσωματώνονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου.

3)Αν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου τότε δεν εκδίδεται ηλεκτρονική ταυτότητα των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών.

4)Στις οικοδομές που θα ανεγερθούν εκδίδεται  η Ταυτότητα Κτιρίου μαζί με την οικοδομική άδεια.

5)Το πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αντικαθιστά την βεβαίωση μηχανικού που προβλέπεται για δικαιοπραξίες εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου.

6)Μετά την ημερομηνία ισχύος του Νόμου όσες αυθαίρετες κατασκευές/αλλαγές χρήσεις υπαχθούν στον Ν.4495/2017 θα πρέπει να προβούν και στην ταυτότητα αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή κτιρίου.

Δείτε τον κωδικοποιημένο Ν.4495/2017 (τα άρθρα που σχετίζονται με την Ταυτότητα Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι από το 52 έως το 63): https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/313052/nomos-4495-2017

ητ 2021-01-29_YA-ΦΕΚ-334Β_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ