Στατικές Μελέτες

Στατικές – δυναμικές μελέτες για κατασκευές

Αναλαμβάνουμε τις στατικές – δυναμικές σας μελέτες για κατασκευές οποιουδήποτε τύπου και υλικού φέροντος οργανισμού. Προσφέρονται μελέτες για τα εξής:

  • Στατική μελέτη μεταλλικής κατασκευής με χρήση δομικού χάλυβα βαρέως τύπου
  • Στατικές μελέτες σε μεταλλικές κατασκευές με χρήση λεπτότοιχων διατομών γαλβανισμένου χάλυβα – ελαφρού τύπου
  • Στατική μελέτη σύμμεικτης κατασκευής (χρήση συνδυασμού δομικού χάλυβα και σκυροδέματος στον φέροντα οργανισμό)
  • Στατικές μελέτες σε κατασκευές οπλισμένου σκυρόδεματος
  • Στατική μελέτη Φέρουσάς τοιχοποιίας (από πλινθοδομή, οπτοπλινθοδομή ή λιθοδομή)
  • Στατική μελέτη ξύλινων κατασκευών – στεγών – υποστέγων
  • Στατική μελέτη φέρουσας ικανότητας και αποτίμησης – Μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών
  • Στατική μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης υφισταμένων κατασκευών
  • Ειδικές στατικές και δυναμικές μελέτες – αναλύσεις (ανελαστική στατική μελέτη πλευρικών ωθήσεων, ελέγχο συνδέσεων, στατικά μικτών φορέων κ.λ.π.)
Δεν βρέθηκαν άρθρα.